Polityka Reklamacji

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeksu cywilnego oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący ma prawo w ciągu  12 miesięcy złożyć reklamację na dany produkt.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, który można pobrać TUTAJ oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres:

FIT MAKER MAREK FISCHER, ul. Stanisława Konarskiego 5c, 59-900 Zgorzelec

4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty wpłynięcia reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.

5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.

6. Klient jeżeli Towar ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub,
b) złożyć oświadczenie o żądaniu wymiany produktu na nowy lub,
c) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna lub wynika z nieodpowiedniego korzystania z produktu i jego pielęgnacji.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta jeśli posiada odpowiednik danego produktu. W innym razie nastąpi zwrot równowartości kwoty zakupu wadliwego produktu.

9. W przypadku gdy Klient zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Towaru Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

10. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

Scroll to Top